Darba vides risku novērtējums

Datorprogramma “Risk assessment & safety” (v.1.5.8.)

UZMANĪBU !!! RA&S versija v.1.5. nestrādā ar iepriekšējās versijās izmantotajām datu bāzēm. Iepriekšējā versijā izmantotajām datu bāzēm nepieciešama modifikācija.
Sīkāka informācija pēc pieprasījuma uz janis@dai.lv

Risku faktoru noteikšanai, risku novērtēšanai, nepieciešamo kolektīvo darba aizsardzības pasākumu un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanai un dokumentēšanai var tikt pielietota datorprogramma “Risk assessment & safety”. Datorprogramma tika izstrādāta pielietošanai visa veida un tipa uzņēmumos un pilnībā virzīta uz Latvijas likumdošanas prasību izpildi.

Datorprogrammas īss apraksts.

Datorprogramma tika izstrādāta darbam Windows HP, Windows 7.0 vidē uz datu bāzu apstrādes programmas ACCESS bāzes.

Programmā ir izveidotas 5 definētās datu bāzes, kas ir saskaņotas ar Latvijas likumdošanas prasībām.

 • Individuāliem aizsardzības līdzekļiem un republikā pārdošanā pieejamiem IAL;
 • Kaitīgie un bīstamie apstākļi;
 • Medicīniskās pārbaudes;
 • Darba vides risku faktori;
 • Darba vides riski; cēloņi;

Šajās bāzēs tiek ielikta informācija par Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām darba aizsardzībā un informācija var tikt papildināta vai izmainīta, ja parādās izmaiņas likumdošanas aktos vai kāds normatīvos dokumentos neminēts riska faktors.

Šīs datu bāzes un to saturošā informācija tiek dota programmas standarta versijā

Nākošās 8 bāzes jau tiek aizpildītas programmas lietotājam. Tajās tiek ievadīta informācija par uzņēmumu, tā struktūrvienībām, amatiem un profesijām, dati par personālu, darba aizsardzības instrukciju saraksts, ko lieto uzņēmumā.

Papildus iespēja ir darbiniekam izsniegto instrumentu uzskaite (raksturīgs celtniecības nozarē), kur tiek apkopota informācija par darbiniekiem izsniegtajiem instrumentiem,

JAUNUMS – ir izveidots darbiniekiem izsniedzamo/izsniegto IAL uzskaites modulis, kas nodrošina pilnu informāciju par katram darbiniekam nepieciešamiem un saņemtiem IAL, informācija par iegādātiem, izsniedzamiem, norakstītiem, atgrieztiem IAL un aizstāj parasti izmantojamo noliktavas IAL darbinieku kartīti.

Programmas lietotājam tiek dota iespēja izdrukāt vai izvadīt uz ekrāna informāciju par visu uzņēmumu kopumā, katru struktūrvienību, darba vietu vai konkrētu darbinieku.

Kā papildus iespēja tiek piedāvāts sekojošais:

 • Sešas datu bāzes, kurās tiek ievietota normatīvā informācija:
 • pieļaujamais trokšņu līmenis,
 • pieļaujamais vibrāciju līmenis,
 • mikroklimata parametri (temperatūra, gaisa mitrums, apgaismojuma līmenis u.c.),
 • pieļaujamās piesārņotības līmenis ar dažādām vielām.
 • telpu normatīvie parametri;
 • elektromagnētisko lauku iedarbība;
 • normatīvi par smaguma celšanu.

Šo datu bāzu skaitu, ja nepieciešams var palielināt un tās kalpo tikai kā informatīvs materiāls.

Risku novērtējuma matricas, kas tiek izmantotas risku novērtēšanai. Šo matricu skaits ir 3, bet ja lietotājs vēlas to skaitu var papildināt vai samazināt.

Iespēja sekot darbinieku nosūtīšanai uz obligātajām medicīniskajām pārbaudēm, kontrolējot to iziešanu un drukājot nosūtījumus uz tiem.

Radīta iespēja vizualizēt darba vides attēlu un piesaistīt to darba videi vai izveidot darba vides shematisko attēlu, lai nodrošinātu viennozīmīgu darba vides un darba vietas novērtējumu

Pēc šo datu bāzu aizpildīšanas notiek visu darba vietu apsekošana un noteikto risku, to kaitīguma, risku novērtējuma ievadīšana, individuālo un kolektīvo aizsardzības pasākumu noteikšana, nepieciešamo instrukciju piesaistīšana, vides attēlu vai shēmu piesaistīšana. Programma nodrošina arī darba vides risku faktoru novērtēšanu, ko prasti izmanto uzņēmuma telpu un darba apstākļu novērtēšanai to atbilstībai attiecīgu MK noteikumu prasībām un nepieciešamo kolektīvo pasākumu noteikšanai.

Pēc datu ievadīšanas un apstrādes tiek izdrukāta visa nepieciešamā informācija, jo kā jau minēju programma ļauj veikt ievadītās informācijas analīzi un izvēloties izdrukas parametrus, iespējams saņemt visdažādāko informāciju par uzņēmumā esošiem riskiem, to novērtējumu, darba vietu stāvokli, tajās strādājošiem darbiniekiem, darbinieku apgādi ar IAL un visbeidzot programma kontrolē darbinieku medicīnisko pārbaužu veikšanu. Programma paredzēta iespēja darbinieku meklēšanai pēc uzvārda vai tabeles numura.

Datorprogramma nodrošina ērtu, efektīvu un dinamisku darba vides risku vadību uzņēmumā. Pēc visas informācijas ievadīšanas ir paredzēti vairāk kā 40 veidu izdrukas (protokoli), kas nodrošina visu likumdošanā prasīto dokumentācijas sagatavošanu.

Programma nodrošina arī izdrukas un pārraudzību par darbinieku medicīnisko pārbaužu veikšanu. Patreiz tiek strādāts pie bīstamo iekārtu reģistrēšanas, uzskaites un pārbaužu veikšanas uzraudzības moduļa, kas nodrošinās visas likumdošanā noteiktās darbības ar šīm iekārtām.

Programma paver plašas iespējas darba aizsardzības stāvokļa analīzei.. Šādi apkopota un apstrādāta informācija dod arī lieliskas kontroles iespējas aktīvi un dinamiski kontrolēt situāciju uzņēmumos.

Datorprogramma būtiski samazina laiku, kas nepieciešams darba vietu risku faktoru novērtēšanai un nav jātērē laiks, lai apkopotu informāciju un sagatavotu atskaites un protokolus.

Lejuplādēt DEMO 1.5. versiju.

 

Klienti, kas izmanto Datorprogrammu “Risk assessment & safety”, papildus izmanto arī citus Darba aizsardzības institūta sniegtos pakalpojumus darba drošībā,

kā piemēra, darba vides risku novērtējumu, darba aizsardzības sistēmas auditu, uzraudzību, instruktāžas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā.

Pieteikties pakalpojumam