Darba aizsardzības sistēma ir būtiska ikviena uzņēmuma menedžmenta sastāvdaļa. Lēmumam par darba aizsardzības sistēmas izveidošanu vienmēr ir ilgtermiņa sekas gan no funkcionālā, gan no finanšu viedokļa. Izveidotā sistēma ir organizācijas attīstības un izaugsmes iespēja darba drošības uzlabošanā. Tajā pašā laikā nepareiza sistēma vai tās neesamība var kļūt par cēloni nelaimes gadījumiem, darbinieku saslimšanai ar arodslimībām u.t.t.., kas vadītājam draud ne tikai ar juridiskām sekām, bet arī ar neplānotiem materiāliem izdevumiem, var graut firmas tēlu un negatīvi ietekmēt saimnieciskās darbības rezultātus. Mēs palīdzam saviem klientiem pieņemt pareizos lēmumus darba aizsardzības sistēmas izveidošanas jomā, piedāvājot sistēmas izveidošanu, risku faktoru novērtēšanu un instrukciju izstrādes pakalpojumus. Mūsu mērķis ir izveidot Jūsu firmas vajadzībām un iespējām piemērotu darba aizsardzības sistēmu, kā arī izvērtēt riska faktorus konkrētai darba vietai un darbiniekam ar efektīvu un objektīvu darba vides risku faktoru novērtēšanas metodes palīdzību.

Pieteikties pakalpojumam
Tehniskais projekts

Procedūra

Pilnā standarta Darba aizsardzības sistēmas izveides procedūra laika ziņā aizņem sākot ar 4 nedēļām (ieskaitot informācijas ievākšanu un rekomendāciju izstrādi).
Darba aizsardzības sistēmas izveides etapi:
• mērķa profila izstrāde (Pasūtītāja vēlmju un prasību noteikšana);
• darbības plāna sastādīšana un saskaņošana;
• līguma noslēgšana starp Pasūtītāju un SIA “Darba aizsardzības institūts”;
• sākotnējā pārskata izstrādāšana (esošā stāvokļa konstatācija un analīze)
• objektu analīze (darba vides un darba vietu analīze, kurā strādā organizācijas darbinieki);
darba vides risku novērtēšanas metodes izvēle un risku novērtēšana
• uzņēmuma darba aizsardzības politikas, mērķu, pasākumu plāna un termiņu izstrādāšana un saskaņošana;
• darba aizsardzības sistēmai pakārtoto protokolu, rīkojumu, instrukciju un citu dokumentu apstrāde un izveide;
• izstrādāto dokumentu un rekomendāciju prezentēšana Pasūtītājam.

Ja meklējat uzticamu sadarbības partneri darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā, tad izvēlieties sadarboties ar Darba aizsardzības institūtu – uzņēmumu, kam ir ilgstoša pieredze darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas jomā.

Metode

Ikvienas darba aizsardzības sistēmas izveidošanai tiek pielietoti šādi galvenie instrumenti:
– darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
– darba vides un darba vietu analīze un riska faktoru noteikšana;
– darba vides risku novērtēšana;
– darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas pasākumu izstrādāšana;
– darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudes un pilnveidošanas pasākumu izstrādāšana;

Individuālie aizsardzības līdzekļi
Individuālie aizsardzības līdzekļi

Metode

Ikvienas darba aizsardzības sistēmas izveidošanai tiek pielietoti šādi galvenie instrumenti:
– darba vides iekšējās uzraudzības plānošana;
– darba vides un darba vietu analīze un riska faktoru noteikšana;
– darba vides risku novērtēšana;
– darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanas pasākumu izstrādāšana;
– darba vides iekšējās uzraudzības pārbaudes un pilnveidošanas pasākumu izstrādāšana;

Darba aizsardzības sistēmas audits

Cena

Līgumcena darba aizsardzības sistēmas izveidošanai ir atkarīga no organizācijas struktūras, esošo dokumentu sakārtotības un veicamo darbu apjoma, kas tiek noskaidrota padziļināti iepazīstoties ar uzņēmumu. Līgumcenā ietilpst pakalpojuma kvalitātes garantija un visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, izņemot mērījumu (trokšņu, putekļu u.c.) pasūtīšana no kompetentām iestādē, kas tiek atsevišķi saskaņots ar Pasūtītāju, ja šādi mērījumi ir nepieciešami.

Ko saņem Pasūtītājs

Organizācijas darba aizsardzības politikas, tās mērķu, darba vides risku faktoru un risku novērtējumu, pasākuma plānu, termiņu, resursu dokumentētu paketi. Par katru no darba vietām Pasūtītājs saņem risku faktoru analīzi un rekomendācijas to novēršanai. Darba vietas risku faktoru analīze satur informāciju par darba vietas riskiem, to lielumiem, risku novēršanas ceļiem, darbinieku atbilstību veicamajiem darbiem, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību. Darba vietas risku faktoru novērtējums un mūsu ekspertu rekomendācija kalpo par argumentu Pasūtītājam veikt galīgo izvēli darba vietas risku novēršanā, nepieciešamo resursu plānošanā, piešķiršanā un apgūšanā.

Drošība mājās un darbā
Drošība mājās un darbā

Ko saņem Pasūtītājs

Organizācijas darba aizsardzības politikas, tās mērķu, darba vides risku faktoru un risku novērtējumu, pasākuma plānu, termiņu, resursu dokumentētu paketi. Par katru no darba vietām Pasūtītājs saņem risku faktoru analīzi un rekomendācijas to novēršanai. Darba vietas risku faktoru analīze satur informāciju par darba vietas riskiem, to lielumiem, risku novēršanas ceļiem, darbinieku atbilstību veicamajiem darbiem, kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību. Darba vietas risku faktoru novērtējums un mūsu ekspertu rekomendācija kalpo par argumentu Pasūtītājam veikt galīgo izvēli darba vietas risku novēršanā, nepieciešamo resursu plānošanā, piešķiršanā un apgūšanā.

Darba aizsardzības sistēma

Kvalitātes garantija

Veicot Darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, mēs izmantojam aprobētu metodoloģiju, kura ir praksē apliecinājusi savu efektivitāti. Pielietotais instrumentārijs praktiski izslēdz subjektīvismu darba vietas risku faktoru novērtēšanā un sniedz drošu garantiju, ka darba vietas risku faktoru raksturojums ir objektīvs un ataino tās patieso stāvokli attiecīgajā darba vietā. Visiem izstrādātajiem dokumentiem, kuri tiek izveidoti atbilstoši mūsu metodoloģijai, mēs dodam 3 līdz 6 mēnešus ilgu garantijas termiņu. Garantija nozīmē, ka, gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatētas kļūdas izstrādātajos dokumentos, šie dokumenti tiek izlaboti bez maksas. Garantija nedarbojas uz tām neatbilstībām, kas radušās sakarā ar LR likumdošanas izmaiņām pēc darbu nodošanas. Papildus izdevumi var būt saistīti vienīgi ar mērījumu (trokšņu, putekļu u.c.) pasūtīšana no kompetentām iestādēm, ja Pasūtītājs atzīst to par nepieciešamu. Garantijas termiņš stājas spēkā ar darbu nodošanas brīdi.