Mūsu vērtības

Darba aizsardzības sistēmas izveide un uzturēšana

Darba aizsardzības sistēma ir būtiska ikviena uzņēmuma menedžmenta sastāvdaļa. Lēmumam par darba aizsardzības sistēmas izveidošanu vienmēr ir ilgtermiņa sekas gan no funkcionālā, gan no finanšu viedokļa. Pareizi un izsvērti izveidota darba aizsardzības sistēma ir organizācijas attīstības un izaugsmes iespēja darba drošības uzlabošanā.

Drošas un ilgtspējīgas darba aizsardzības sistēmas izveidi un  uzņēmumā (organizācijā), aicinām izmantot Darba aizsardzības institūta pakalpojumus.

Mēs palīdzam saviem klientiem pieņemt pareizos lēmumus darba aizsardzības sistēmas izveidošanas jomā, piedāvājot sistēmas izveidošanu, risku faktoru novērtēšanu un instrukciju izstrādes pakalpojumus.

Mūsu mērķis ir izveidot Jūsu firmas vajadzībām un iespējām piemērotu darba aizsardzības sistēmu, kā arī izvērtēt riska faktorus konkrētai darba vietai un darbiniekam ar efektīvu un objektīvu darba vides risku faktoru novērtēšanas metodes palīdzību.

Darba vides risku novērtējums

Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk., darba vides risku novērtēšana.

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu darba vides risku novērtēšanu veic darba devējs sadarbībā ar uzticības personu un nodarbinātajiem.

Pasaules valstu labā prakse pierāda, ka vislabākos rezultātus šī mērķa sasniegšanā dod sadarbība starp darba aizsardzības speciālistu un kompetentu institūciju.

Lai izveidotu drošu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, uzticiet darba vides risku novērtēšanu mums!

Darba vides iekšējā uzraudzība

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, tas nozīmē, ka darba aizsardzības jautājumi ir jāintegrē visā uzņēmuma darbībā.

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā veic:

 • darba devēja norīkots darba aizsardzības speciālists;
 • darba devējs, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem un darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus;
 • kompetenta institūcija vai kompetents speciālists, kas šos pienākumus uzņēmumā veic uz attiecīga līguma pamata.

Pasaules valstu labā prakse pierāda, ka vislabākos rezultātus šī mērķa sasniegšanā dod sadarbība starp darba aizsardzības speciālistu un kompetentu institūciju.

Lai izveidotu drošu darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā, uzticiet darba vides risku iekšējo uzraudzību mums!

Obligātā veselības pārbaude

Obligātās veselības pārbaudes

Obligātā veselības pārbaude (OVP) – ir pirmreizēja vai periodiska veselības pārbaude, kas jāveic nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.219. “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

Savlaicīga iespējamo arodslimību diagnostika ir Jūsu darbinieku veselības un Jūsu uzņēmuma veiksmes pamats.  Kvalitatīvi un regulāri veiktas obligātās veselības pārbaudes ļauj laikus atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un izstrādāt preventīvus pasākumus, lai novērstu to ietekmi, nepieļaujot nodarbināto saslimšanu, kā arī ļaujot atklāt arodslimības, ar darbu saistītas slimības un vispārēja rakstura slimības agrīnās stadijās.

Lai iegūtu sirdsmieru un pārliecību par Jūsu darbinieku veselības stāvokli, aicinām izvēlēties Darba aisardzības institūta pakalpojumus, kas kopā ar kvalificētu ārstu komisiju obligātās veselības pārbaudes norganizēs Jums ērtā laikā un vietā.

Darba aizsardzības instruktāža

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver: ievadapmācību un instruktāžu darba vietā. Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Lai palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības, Darba aizsardzības institūta speciālisti piedāvā pakalpojumu, kas sevī ietver darbinieku instruēšanu darba drošības jautājumos.

Ugunsdrošības audits Objektā

Ugunsdrošības audits Objektā

Atkarībā no uzņēmuma darbības specifikas un vajadzībām, ik gadu būtu nepieciešams veikt ugunsdrošības situācijas novērtējumu, fiksēt neatbilstības atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sastādīt aktivitāšu plānu, kas būtu vērsts uz nepilnību novēršanu.

Šī uzdevuma veikšanai ir nepieciešamas specifiskas, konkrētas ugunsdrošības jautājumu zināšanas, tādēļ aicinām uzticēt šī svarīgā uzdevuma veikšanu Darba aizsardzības institūta speciālistiem.

Ugunsdrošības audita pakalpojums sevī ietver šādus secīgus etapus:

 • objekta apsekošana
 • ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana
 • ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības pārbaude
  cenu piedāvājums trūkstošā ugunsdrošības inventāra iegādei un dokumentācijas izstrādei

Īpaši aktuāli ir veikt Ugunsdrošības auditu gadījumā, ja valstī mainās tiesību aktu regulējums vai pieņemti jauni Ugunsdrošības standarti.

Ugunsdrošības instrukciju izstrāde

Saskaņā ar 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām katrā objektā ir jābūt izstrādātai un apstiprinātai ugunsdrošības instrukcijai. Ugunsdrošības noteikumi arī nosaka prasības ugunsdrošības instrukcijai.

Šo dokumentu izstrādei nepieciešamas specifiskas, konkrētas ugunsdrošības jautājumu zināšanas, tādēļ aicinām uzticēt šī svarīgā dokumenta izstrādi Darba aizsardzības institūta speciālistiem.

Ieguvumi, uzticot Ugunsdrošības instrukcijas izstrādi mums:

 • Jūsu uzņēmuma ugunsdrošības instrukcija būs sagatavota teicamā kvalitātē, kā arī tā pilnībā atbildīs normatīvo aktu prasībām.
 • Papildus Ugunsdrošības instrukcijas izstādei piedāvājam veikt darbinieku instruktāžas ugunsdrošībā, organizēt praktiskās nodarbības vai evakuācijas mācības Jums ērtā laikā.

Ugunsdrošības instruktāža Objektā

Saskaņā ar 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.

Instruktāža darba vietā jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai veiktu ugunsdrošības instruktāžu, atbildīgajai personai ir jāiziet speciāli kursi ugunsdrošībā pēc 20 vai 160 stundu mācību programmām.

Lai palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības, Darba aizsardzības institūta speciālisti piedāvā pakalpojumu, kas sevī ietver darbinieku instruēšanu  ugunsdrošības jomā par šādām tēmām:

 • Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā.
 • Galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli.
 • Ugunsgrēka attīstība telpās, bīstamības faktori.
 • Rīcība ugunsgrēka gadījumā (saskaņā ar Uzņēmuma Ugunsdrošības instrukciju)
 • Kā dzēst ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem.

Evakuācijas plānu un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu izstrāde

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā publiskā objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem.

Lai to izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi.

Pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas.

Lai jūsu objektā būtu profesionāli sagatavoti evakuācijas plāni un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu Darba aizsardzības institūta speciālistu komandai!

Saņemt konsultācijuSazinieties ar mums

dai@dai.lv

+371 22309380