Darbs augstumā
Darba aizsardzības pasākum plāns

Mēdz teikt, ka paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Bet vai ar pilnu vēderu vien būs gana arī darba vietā? Visdrīzāk, nebūs gan. Tikai tāds darbinieks, par kuru darba devējs rūpējas, jutīsies labi un spēs veltīt visu savu enerģiju darba pienākumu veikšanai un jaunu ideju radīšanai. Un rūpes par darbinieku ietver arī drošību darba vietā. To, kādas ir likumā noteiktās darba aizsardzības prasības, kādi ir darba devēja pienākumi un kā panākt, lai darba aizsardzības principi darbojas arī realitātē, uzziniet raksta turpinājumā.

Drošības stūrakmeņi

Darba aizsardzības likums paredz, ka drošībai darba vidē ir jābūt izvērtētai atbilstoši uzņēmuma specifikai, tai jābūt dokumentētai, strukturētai un regulāri atjauninātai. Darba drošības pirmais stūrakmens ir godprātīgs un apzinīgs darba devējs. Darba devēja pienākumi attiecībā uz darba aizsardzību ir šādi:

 1. nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, tostarp risku izvērtēšanu un to dokumentēšanu;
 2. izveidot darba aizsardzības organizatorisko struktūru (atkarībā no darbinieku skaita pašam uzņemties darba aizsardzības speciālista pienākumus vai norīkot uzņēmumā vienu vai vairākus atbildīgos par darba aizsardzību);
 3. iesaistīt darbiniekus darba aizsardzības uzlabošanā.

Tātad būtībā darba devēja uzdevums ir apzināt iespējamos darba vides riskus, fiksēt tos rakstiskā veidā un rūpēties, lai visi uzņēmuma darbinieki būtu informēti par darba vides riskiem un instruēti, kā no tiem izvairīties un kā rīkoties ārkārtas situācijās.

Novērtējot darba vides riskus, ir:

 • jāizvērtē to apjoms un raksturs atbilstoši uzņēmuma darbības veidam;
 • jāņem vērā galvenie faktori, kas var radīt riskus:
  • specifisks darba aprīkojums;
  • darba vides iekārtojums;
  • dažādu vides faktoru iedarbība (ķīmisko, bioloģisko, fizikālo, fizisko un psiholoģisko);
  • nepietiekama darbinieku instruēšana un profesionālā sagatavotība;
 • jānosaka nepieciešamie aizsardzības pasākumi.
Darbs augstumā

Otrs darba aizsardzības stūrakmens ir komunikācija ar uzņēmuma darbiniekiem. Lai spētu izveidot un uzturēt drošus darba apstākļus, darba devējam ir jākonsultējas ar darbiniekiem un jānodrošina iespēja piedalīties ar darba aizsardzību saistītu jautājumu lemšanā. Tāpat darbiniekiem ir jābūt pieejamai informācijai par risku novērtējuma rezultātiem, noteiktajiem un īstenotajiem darba aizsardzības pasākumiem, rīcību, notiekot nelaimes gadījumam, arodslimībām un citiem darba aizsardzības jautājumiem.

Svarīgi atcerēties, ka arī darbiniekiem ir pienākums aktīvi iesaistīties drošas darba vides veicināšanā, apmeklēt darba devēja norādītās apmācības un raudzīties, lai personiskā rīcība neapdraud savu vai citu darbinieku drošību.

Kā izveidot un uzturēt drošu darba vidi?

Darba aizsardzības prasības ir augstas, un ne velti – drošībai vienmēr jābūt pirmajā vietā! Tomēr, raugoties no organizatoriskā viedokļa, pilnīgas darba aizsardzības nodrošināšana ir sarežģīts process. Lai varētu izstrādāt instruktāžas un citu dokumentāciju un instruēt darbiniekus, ir nepieciešama atbilstoša izglītība:

 • Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētās augstākās profesionālās izglītības studiju programmas atbilstoši profesiju standartiem “Darba aizsardzības speciālists” vai “Darba aizsardzības vecākais speciālists” vai
 • IZM licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuras īsteno akreditētas izglītības iestādes.

Jebkurš darba devējs var iegūt šo izglītību pats vai norīkot atbildīgo darbinieku, taču, taupot laiku un enerģiju, šim nolūkam var piesaistīt kompetentu institūciju – kā piemēram Darba aizsardzības institūtu, kas piedāvā gan darba vides riska novērtējumu, gan darba vides iekšējo uzraudzību, gan instruktāžu darba aizsardzībā.

Darba aizsardzības instruktāžas e-apmācības

Darba vides risku novērtējums

Darba aizsardzības instruktāža ir jānoklausās ikvienam uzņēmuma darbiniekam, jo tā ir liela daļa no veiksmīga drošas darba vides veicināšanas procesa. Tomēr nereti darba devējs saskaras ar dažādiem traucēkļiem, piemēram:

 • ir sarežģīti sapulcināt vienkopus visus darbiniekus, nepārtraucot uzņēmuma darbību;
 • ja darbu uzsāk jauns darbinieks, viņam ir jāsaņem pilna darba aizsardzības instruktāža;
 • vadītājam nepietiek laika pienācīgi sagatavoties, lai novadītu instruktāžu, vai izstrādātais apmācību materiāls ir novecojis;
 • instruktāžas tiek uzskatītas par birokrātiskām procedūrām, tās nav interesantas, un rezultātā darbinieki nezina, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

Lai atvieglotu šo procesu un ļautu vadītājam nodarboties ar citiem uzņēmumam svarīgiem jautājumiem, Darba aizsardzības institūts ir izstrādājis un piedāvā inovatīvu darba instruktāžas risinājumu – e-apmācības.

E-apmācības piedāvā darbiniekam noklausīties instruktāžu tiešsaistē sev ērtā laikā. Apmācību saturs sadalīts četros blokos:

 1. darba aizsardzības situācijas raksturojums Latvijā;
 2. darba devēja pienākumi;
 3. darbinieka tiesības un pienākumi;
 4. rīcība, notiekot nelaimes gadījumam darbā.

E-apmācību saturs ir veidots tā, lai tas būtu viegli uztverams (piemēram, iekļaujot video), aktuāls un normatīvo aktu prasībām atbilstošs un instruktāžas noklausīšanās neaizņemtu pārāk daudz laika (apmēram 30–45 minūtes). Papildus Darba aizsardzības institūts nodrošina personalizētu saturu – katram nodarbinātajam apmācību materiāls attiecas uz viņa amata/profesijas grupas raksturojošiem riskiem.

Izvēloties sadarbību ar Darba aizsardzības institūtu darbinieks, gan darba devējs iegūst vairākas priekšrocības:

 • iespēju noklausīties darba aizsardzības instruktāžu sev vēlamā laikā;
 • iespēju mācīties no labāko darba aizsardzības ekspertu veidotiem materiāliem;
 • atgādinājumus par nepieciešamību atkārtot instruktāžu vai izmaiņām likumdošanā;
 • individuāli sagatavotu informāciju atbilstoši uzņēmuma vajadzībām;
 • garantiju, ka darbinieks nav klausījies e-apmācības “pa ausu galam”, jo instruktāžas noslēgumā ir tests, lai apliecinātu iegūtās zināšanas;
 • sakārtotu dokumentāciju – nokārtojot testu, darbinieks saņem uzaicinājumu parakstīt žurnālu.

Veltiet laiku uzņēmuma attīstībai un ļaujiet par darba aizsardzību rūpēties Darba aizsardzības institūta speciālistu komandai – uzņēmumam ar pieredzi kopš 2002.gada.

Atstāt komentāru